Tổng cục Thuế tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Tổng cục Thuế tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Mặc dù thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán và có tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid 19 trên thế giới và cả trong nước những ngày gần đây là những rủi ro lớn cho các hoạt động kinh tế trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến số thu NSNN những tháng tiếp theo.

Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Việc Tổng cục Thuế tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về việc thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất; việc thực hiện Điều 6a Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 sửa đổi một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN hướng dẫn về trích lập dự phòng rủi ro, các tổ chức tín dụng, ngân hàng sẽ phải thực hiện trích toàn bộ đối với dư nợ của khách hàng theo kết quả phân loại nợ, đến hết ngày 31/12/2021 sẽ phải trích tối thiểu 30% số dự phòng phải trích bổ sung được Tổng cục Thuế đánh giá sẽ dẫn đến tăng chi phí, giảm lợi nhuận, từ đó làm giảm số thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)…

Theo thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, cả nước hiện có 53/63 địa phương có số thu 4 tháng đạt trên 35% dự toán. Tuy nhiên, số thu ngân sách đang có dấu hiệu chững lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cụ thể, thu NSNN tháng tư chỉ đạt 8,8% so với dự toán. Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế tháng 4 chỉ đạt khoảng 26.500 tỷ đồng, bằng 7,8% dự toán.

Bên cạnh đó, việc gia hạn nộp thuế từ tháng 4/2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ cũng khiến số thu các sắc thuế GTGT và TNDN dự kiến chỉ đạt lần lượt là 7,1% và 8,3% dự toán. Theo đó, Tổng cục Thuế dự báo thu ngân sách trong tháng 5 và những tháng cuối năm 2021 sẽ có xu hướng chững lại.

Trước tình hình đó, bên cạnh việc triển khai các chính sách thuế phối hợp cùng các chính sách tài chính nhằm góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi kinh tế nhưng vẫn phải đảm bảo phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao ở mức cao nhất, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã chỉ đạo các cơ quan thuế các cấp cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế tiếp tục báo cáo, đánh giá, phân tích kỹ số thu NSNN, ngân sách trung ương (NSTW) 4 tháng năm 2021, ước thu 5 tháng của 63 địa phương; Đánh giá kỹ tác động của việc thực hiện Nghị định số 52/2021 của Chính phủ đến số thu NSNN các tháng và việc dịch chuyển số thu này đến các tháng cuối năm; Kịp thời tham mưu các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 của cả nước cũng như từng địa phương theo tinh thần tại các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội.

Chuẩn bị tài liệu đánh giá bổ sung thu NSNN năm 2020, triển khai dự toán năm 2021 phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Thứ hai, tiếp tục tổ chức đôn đốc thu NSNN đối với một số khoản thu NSTW (dầu thô, khí thiên nhiên, LNCL&CTĐC, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất trung ương, phí và lệ phí thuộc NSTW…).

Rà soát, đánh giá tác động của việc thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 2/4/2021 sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN về trích lập dự phòng rủi ro, các tổ chức tín dụng, ngân hàng đối với số thu NSNN trong các tháng tiếp theo năm 2021; Triển khai có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã phê duyệt.

“Các Cục Thuế địa phương cần tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp thu ngân sách đã được triển khai từ đầu năm 2021, đồng thời quyết liệt thu nợ của những đơn vị có số nợ lớn, thường xuyên nợ NSNN. Thực hiện giao nhiệm vụ thu nợ đọng thuế đến các phòng, chi cục thuế, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.”

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn

Thứ ba, các Vụ/đơn vị chức năng theo dõi, tổng hợp và kịp thời đưa ra báo cáo định kỳ sức khỏe doanh nghiệp phục vụ lãnh đạo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính họp các phiên họp thường kỳ Chính phủ; Tổng hợp kết quả thu nội địa báo cáo lãnh đạo Tổng cục và cung cấp cho các đơn vị liên quan.

Thông báo số thu hàng tháng đối với chứng từ nộp tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho các Cục Thuế địa phương, đảm bảo cập nhật đầy đủ số thu của toàn Ngành; Kịp thời cung cấp số liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan khi có yêu cầu.