Author: VACPA Admin

Để tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn, ổn định thị trường chứng khoán, ngày 27/09/2022 Bộ Tài chính đã gửi Công văn số 9812/BTC-QLKT tới Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) về việc...