Author: VACPA Admin

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 213, Tháng 6/2021 của PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh và TS. Bùi Quang Hùng – Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh}. Hệ thống đơn vị công được thành lập...

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Việc sử dụng hóa...

Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC (Thông tư) hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết....