Author: VACPA Admin

Khi tiến hành sáp nhập doanh nghiệp thì kỳ kế toán đầu tiên sau khi sáp nhập, doanh nghiệp mới phải lập và trình bày báo cáo tài chính như thế nào? Cần tuân thủ những nguyên tắc gì? Đối với doanh nghiệp bị sáp...