Bãi bỏ hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với cơ quan báo chí

Bãi bỏ hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với cơ quan báo chí

Ngày 03/4/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư  số 19/2023/TT-BTC  bãi bỏ Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí.

Bãi bỏ hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với cơ quan báo chí

Cụ thể từ ngày 18/5/2023, Bộ Tài chính bãi bỏ toàn bộ quy định của Thông tư 150/2010/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí.

Đối tượng áp dụng quy định này là các cơ quan báo chí được thành lập và hoạt động theo Luật báo chí 2016, xuất bản là đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động quảng cáo có thu nhập, bao gồm các Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP và các Báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP.

Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động

Hiện hành tại Điều 2 Thông tư 150/2010/TT-BTC, thuế GTGT, thuế TNDN đối với Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động được thực hiện như sau:

(1) Về thuế GTGT

– Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động hạch toán riêng doanh thu hoạt động quảng cáo để nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định hình thành từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Báo và tài sản cố định dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.

Trường hợp tài sản cố định được hình thành một phần từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với tỷ lệ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên tổng nguồn vốn hình thành tài sản cố định không được khấu trừ mà được tính vào nguyên giá tài sản cố định.

– Đối với tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định.

(2) Về thuế TNDN

(i) Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động có hoạt động thương mại, cung cấp dịch vụ như quảng cáo, đăng tải thông tin và các dịch vụ khác thuộc đối tượng chịu thuế TNDN thì Báo hạch toán các khoản doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp hoạt động báo chí có chênh lệch chi lớn hơn thu, hoạt động quảng cáo có thu nhập thì Báo được dùng thu nhập của hoạt động quảng cáo để bù đắp phần chênh lệch thu chi của hoạt động báo chí trước khi xác định thu nhập tính thuế TNDN.

(ii) Thuế suất thuế TNDN 25% áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động quảng cáo trên báo và từ các hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác.

(iiii) Một số khoản chi phí của Báo thực hiện như sau:

+ Chi phí tiền lương tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Báo là số tiền lương Báo thực trả cho người lao động, có chứng từ hợp lệ, hợp pháp.

+ Chi báo biếu, báo tặng của Báo liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế TNDN bị khống chế theo quy định tại điểm n khoản 2 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (không vượt quá 10% tổng chi phí được trừ;

Đối với báo thành lập mới không vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập), ngoại trừ chi báo biếu, báo tặng cho các đối tượng là người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh; cán bộ, chiến sỹ ở hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; các cơ quan quản lý nhà nước.

+ Báo không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi do ngân sách nhà nước cấp kinh phí.

(iv) Các khoản chi khác ngoài các khoản chi quy định tại (iii) thực hiện theo quy định Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

(v) Báo được trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định.

Việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Báo thực hiện theo quy định hiện hành.

Thông tư  số 19/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2023