Chung cư để ở 75m2 phải nộp thuế tài sản bao nhiêu?

Chung cư để ở 75m2 phải nộp thuế tài sản bao nhiêu?

Hiện, một căn hộ chung cư để ở có diện tích 75m2 khá phổ biến trong các gia đình do phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế. Chính vì vậy, chiều 17/4, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) đã đưa ra hướng dẫn cách tính thuế tài sản với diện tích căn hộ chung cư này, trên cơ sở giả thiết là mới xây dựng và đã qua sử dụng được 7 năm.

Theo đó, Bộ Tài chính đưa ra giải thiết một căn hộ chung cư để ở có diện tích 75m2 tại một khu đô thị tại Hà Nội (nhà chung cư 20 tầng). Giá mua căn hộ chung cư theo hợp đồng mua bán là 2,5 tỷ đồng. Giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh công bố đối với vị trí thửa đất xây dựng nhà chung cư là 10 triệu đồng/m2. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà chung cư do Bộ Xây dựng công bố (theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017) khoảng 9.710.000 đồng/m2 (áp dụng đối với nhà chung cư từ 18 tầng đến 20 tầng).

Theo dự thảo dự án Luật Thuế tài sản thì, tổng số thuế tài sản dự kiến phải nộp hàng năm đối với nhà, đất bằng số thuế tài sản phải nộp đối với đất cộng với số thuế tài sản phải nộp đối với nhà. Việc tính thuế tài sản sẽ không dựa trên giá mua căn nhà theo hợp đồng mua bán là 2,5 tỷ đồng mà giá tính thuế tài sản được xác định dựa trên giá do cơ quan có thẩm quyền quy định. Cụ thể, giá tính thuế đối với đất được căn cứ vào giá 1m2 đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh công bố tại thời điểm tính thuế; giá tính thuế đối với nhà được căn cứ vào giá nhà tính thuế do UBND tỉnh quy định tại thời điểm tính thuế trên cơ sở suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng công bố. Ngoài ra, giá tính thuế tài sản được ổn định 5 năm, kể từ ngày Luật Thuế tài sản có hiệu lực.

Đối với trường hợp chung cư xây dựng mới, số thuế tài sản dự kiến phải nộp đối với đất chính là: giá 1m2 đất (x) diện tích nhà nhân (x) hệ số xác định diện tích đất tính thuế (dự kiến Luật giao Chính phủ quy định hệ số xác định diện tích đất tính thuế đối với đất xây dựng nhà chung cư, trong đó hệ số xác định diện tích đất đối với trường hợp để ở dự kiến là 0,2%).

Vậy, giá tính thuế dự kiến đối với đất xác định cho căn hộ chung cư trên: 75m2 x 10 triệu đồng/m2 x 0,2 = 150 triệu đồng.

Số thuế tài sản dự kiến phải nộp đối với đất xác định cho căn hộ chung cư trên (với mức thuế suất thuế tài sản dự kiến 0,4%) = 150 triệu đồng x 0,4% = 600.000 đồng/năm.

Đối với nhà xác định cho căn hộ chung cư, giá tính thuế đối với nhà xây dựng mới được xác định bằng giá 1m2 nhà tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định (trên cơ sở suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng công bố) nhân (x) diện tích nhà do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.
Khi đó, giá tính thuế đối với nhà xác định cho căn hộ chung cư: 75m2 x 9,71 triệu đồng/m2 = 728,25 triệu đồng. Với ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng thì căn hộ chung cư trên phải nộp số thuế tài sản đối với nhà là 28,25 triệu đồng x 0,4% = 113.000 đồng/năm.

Như vậy, trường hợp khu chung mới được xây dựng và ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng thì số thuế tài sản phải nộp đối với đất là 600.000 đồng; số thuế phải nộp đối với nhà là 113.000 đồng. Tổng số thuế tài sản phải nộp đối với nhà, đất là 713.000 đồng/năm.

Ngược lại, cũng là căn hộ chung cư đó, nhưng đã được đưa vào sử dụng 7 năm, thì số thuế tài sản dự kiến phải nộp đối với đất vẫn được xác định như trường hợp chung cư mới xây dựng, với mức nộp là 600.000 đồng/năm.

Còn số thuế tài sản dự kiến phải nộp đối với nhà được xác định bằng giá 1m2 nhà tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định (trên cơ sở suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng công bố) nhân (x) diện tích nhà do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhân (x) tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà.

Hiện nay, UBND cấp tỉnh đang quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để kê khai, nộp lệ phí trước bạ. Do đó, dự kiến tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để tính thuế tài sản sẽ giao cho UBND các tỉnh quy định.

Giả sử tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để tính thuế tài sản được lấy bằng tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để kê khai, nộp lệ phí trước bạ (80% với nhà đã sử dụng 7 năm), khi đó giá tính thuế dự kiến đối với nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ chung cư trên = 75m2 x 9,71 đồng/m2 x 80% = 582,6 triệu đồng.

Do giá tính thuế dự kiến đối với nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ chung cư trên dưới ngưỡng không chịu thuế, do đó, số thuế tài sản phải nộp đối với nhà (đã qua sử dụng 7 năm) áp dụng cho căn hộ chung cư trên là 0 đồng.

Như vậy, trường hợp khu chung đã qua sử dụng được 7 năm thì chỉ phải nộp thuế tài sản đối với đất là 600.000 đồng/năm, không phải nộp thuế đối với nhà do giá trị nhà nằm trong ngưỡng không chịu thuế.

Vụ Chính sách thuế một lần nữa khẳng định, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì đây là hồ sơ dự án Luật bước đầu gửi lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu tác động trực tiếp của chính sách để làm cơ sở lập và hoàn thiện đề nghị xây dựng dự án Luật trình cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình Quốc hội bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Hương Quỳnh
Tapchithue