DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2016 – ĐỢT 1, ĐỢT 2, ĐỢT 3, ĐỢT 4

DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2016 – ĐỢT 1, ĐỢT 2, ĐỢT 3, ĐỢT 4

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố Danh sách 28 Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016 qua 4 Đợt thông báo, như sau:

DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2016

 

STT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỢT I (20 công ty kiểm toán)
1 CÔNG TY TNHH KPMG
2 CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
3 CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM
4 CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM
5 CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC
6 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
7 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
8 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
9 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
10 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
11 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM
12 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT
13 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
14 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA
15 CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AAC
16 CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM
17 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐẤT VIỆT
18 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
19 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
20 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM
ĐỢT II (5 công ty kiểm toán)
21 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM
22 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG –T.D.K
23 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
24 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI
25 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN D.T.L
ĐỢT III (2 công ty kiểm toán)
26 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO
27 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
ĐỢT IV (1 công ty kiểm toán)
28 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC

Chi tiết xem link dưới đây:

– Danh sách 20 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 – Đợt 1

– Danh sách 05 Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 – đợt 2

– Danh sách 2 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 – Đợt 3

– Danh sách 1 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 – Đợt 4

Trích nguồn: Theo UBCKNN