DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG NĂM 2016

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG NĂM 2016

Bộ Tài chính công bố danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016, như sau:

Danh sách Kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện KT cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016 (cập nhật đến ngày 01/08/2016)

Chi tiết vui lòng xem đường link tại đây! Hoặc

Tải về danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016 file đính kèm!

File đính kèm: DS KTVHN duoc chap thuan kiem toan cho don vi loi ich cong chung (1-8-2016).pdf