DN phải xuất trình hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh tính xác thực của trị giá hàng hóa

DN phải xuất trình hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh tính xác thực của trị giá hàng hóa

Theo quy định, đối với các tờ khai hải quan được cơ quan Hải quan lựa chọn tham vấn trị giá thì khi tiến hành thủ tục tham vấn, người khai hải quan có nhiệm vụ xuất trình hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan để chứng minh tính xác thực của trị giá hàng hóa kê khai.

Công ty TNHH thương mại Song Hằng nêu đang gặp vướng mắc liên quan đến việc xác định trị giá hải quan hàng NK. Để giải quyết vướng mắc này, tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 08/2015/NĐ-CP và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra trị giá kê khai để xác định dấu hiệu nghi vấn và thực hiện tham vấn. Các mức giá tham chiếu tại các Danh mục hàng hóa NK rủi ro về trị giá theo quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính không phải là giá tối thiểu như DN đề cập. Các mức giá chỉ là một trong những tiêu chuẩn để cơ quan Hải quan quyết định việc kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan.

Theo đó, đối với các tờ khai hải quan được cơ quan Hải quan lựa chọn tham vấn trị giá hải quan thì khi tiến hành thủ tục tham vấn người khai hải quan có nhiệm vụ xuất trình hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan để chứng minh tính xác thực của trị giá do DN kê khai.

Trường hợp có đủ cơ sở bác bỏ trị giá kê khai thì cơ quan Hải quan bác bỏ trị giá kê khai và xác định lại trị giá hải quan. Trường hợp không đủ cơ sở bác bỏ thì cơ quan Hải quan chấp nhận trị giá kê khai của DN