3 Luật mới có hiệu lực tháng 01/2024.

3 Luật mới có hiệu lực tháng 01/2024.

Chính sách mới có hiệu lực tháng 01/2024 nổi bật gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Đấu thầu và Luật thi đua, khen thưởng. Trong đó, có thể kể đến nội dung đáng chú ý nhất của ba Luật này như sau:

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Luật này đã bổ sung người khuyết tật đặc biệt nặng và sửa điều kiện về tuổi của người bệnh được ưu tiên khám, chữa bệnh từ đủ 75 tuổi trở lên đến từ đủ 80 tuổi trở lên.

Với bác sĩ, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 cũng có nhiều quy định mới trong đó, đáng chú ý là Hội đồng Y khoa quốc gia sẽ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của chức danh:

Bác sĩ từ ngày 01/01/2027;

Ysĩ, điều dưỡng, hộ sinh từ ngày 01/01/2028;

Kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng từ ngày 01/01/2029.

Luật Đấu thầu năm 2023

Luật này đã rút ngắn thời hạn hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu từ không quá 20 ngày xuống còn 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt.

Tương tự, nếu nhà đầu tư, nhà thầu mà từ chối gia hạn thì hồ sơ dự thầu sẽ không còn giá trị và hồ sơ này sẽ bị loại. Trong trường hợp đó, bên mời thầu sẽ phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày bên mời thầu nhận được văn bản từ chối gia hạn.

Luật Thi đua, khen thưởng 2022

Luật này quy định điều kiện để cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở là:

  • Phải đạt tiêu chuẩn danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ tiên tiến.
  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc sáng tạo, mưu trí trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Trong khi đó, theo quy định cũ, để đạt chiến sĩ thi đua cơ sở thì cá nhân phải có sáng kiến là giải pháp lỹ thuật, quản lý hoặc tác nghiệm hoặc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác được cơ sở công nhận