Author: VACPA Admin

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 5698/CTBNI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc lập hóa đơn hàng tặng không thu tiền. Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về việc lập hóa đơn hàng tặng không thu tiền như sau: Tại khoản 1 Điều...