CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ TNDN và THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ TNDN và THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1. Trường hợp miễn thuế TNDN: 02 trường hợp

(i) Miễn thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây gọi là doanh nghiệp);

(ii) Miễn thuế TNDN của các tổ chức đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành. (Điều 8 Nghị quyết 98/2023/QH15 và Điều 13 Nghị định 11/2024/NĐ-CP)

2. Trường hợp miễn thuế TNCN: 02 trường hợp

(i) Miễn thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành.

(ii) Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo làm việc tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

(Điều 8 Nghị quyết 98/2023/QH15 và Điều 14 Nghị định 11/2024/NĐ-CP)