Cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15

Cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15

Viết hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết số 43/2022/QH15 và được hướng dẫn tại nghị định 15/2022/NĐ-CP cụ thể như sau:

1. Quy định chi tiết về việc giảm thuế GTGT

Các bạn tham khảo chi tiết tại điều 1 nghị định số 15/2022/NĐ-CP

2. Cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15

Căn cứ khoản 2, điều 1, nghị định số 15/2022/NĐ-CP

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

a. Cách viết hóa đơn giảm thuế giá trị gia tăng phương pháp khấu trừ

Với tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì cách viết rất đơn giản. Chỉ là thay 10% bằng 8% thôi. Việc này các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử sẽ update trên hệ thống của họ.

Viết hóa đơn giảm thuế gtgt 8%

Hóa đơn giảm thuế GTGT phương pháp khấu trừ

b. Cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT phương pháp trực tiếp

  • Tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm,
  • Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu (tức lấy tổng tiền hàng hóa, dịch vụ trước giảm nhân với 80%)
  • Đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15″.

Ví dụ: Bán hàng hóa C và D có số liệu như phía dưới, tỷ lệ chịu thuế GTGT trên doanh thu với lĩnh vực phân phối hàng hóa là 1%.

Khi đó số thuế GTGT được giảm là: 400.000.000 x 1% x 20% = 800.000đ

Cộng tiền hàng hóa dịch vụ sau thuế là: 400.000.000 – 800.000 = 399.200.000đ

Hóa đơn bán hàng phương pháp trực tiếp

Hóa đơn bán hàng phương pháp trực tiếp

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về việc viết hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15. Chúc các bạn áp dụng thành công nhé