Tổ chức tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Tổ chức tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp.