Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế ban hành Chương trình hành động số 40-CTR/ĐU ngày 14/8/2023 trong đó đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng

Chương trình hành động số 40-CTR/ĐU được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế ban hành nhằm mục tiêu cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 21-NQ/TW và chương trình hành động số 09-CTr/ĐU ngày 26/9/2022 của Đảng ủy Bộ Tài chính phù hợp với tình hình, đặc điểm của Đảng bộ Tổng cục Thuế.

Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ Tổng cục Thuế hiện nay.

Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ cần đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tạo môi trường khuyến khích cán bộ, đảng viên đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và đến năm 2030:

Đến năm 2025: sẽ có 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ Tổng cục Thuế được nghiên cứu, học tập các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 100% các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng cục Thuế và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; 100% các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục Thuế xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; Có 100% đảng viên đang công tác được giới thiệu và thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú, được chi bộ, cấp ủy nhận xét, đánh giá gương mẫu hàng năm theo quy định; Phấn đấu có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước.

Đến năm 2030: phấn đấu có trên 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 95% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt ít nhất 5% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Tại Chương trình hành động số 40-CTR/ĐU, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm.

Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (chi bộ, đảng bộ), trong đó đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng, chi bộ và tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác; quy chế làm việc của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng chi bộ và nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Các đảng bộ, chi bộ đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ công tác, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm…

Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội tham gia xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Tại nhiệm vụ này, Chương trình hành động nêu rõ các cấp uỷ phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong các tổ chức chính trị – xã hội.

Tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị – xã hội phát huy vai trò đại diện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức đảng, đảng viên với đoàn viên, hội viên; lấy kết quả công việc, sự tin tưởng, tín nhiệm trong cơ quan, đơn vị làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Tổng cục Thuế nghiêm túc triển khai, tổ chức nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả, không được hình thức chiếu  lệ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết