Hàng nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất thì phải nộp thuế

Hàng nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất thì phải nộp thuế

Theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK, trường hợp DN nội địa nhập khẩu sản phẩm của DN chế xuất thì phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế XK, thuế NK.

Trước thắc mắc của Công ty TNHH WITS VINA liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa của DN chế xuất, theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK thì hàng hóa NK từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế và hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế.

Cũng tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XNK và phương tiện, hành khách XNC, quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XNK”.

Ngoài ra tại khoản 20 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Hoạt động chế xuất là hoạt động chuyên sản xuất hàng XK, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng XK và hoạt động XK”.

Tại khoản 11 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định: “DN chế xuất được bán hàng hóa vào thị trường nội địa. Hàng hóa NK từ DN chế xuất, khu chế xuất vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế XNK”.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, theo Tổng cục Hải quan, hàng hóa NK từ nước ngoài vào DN chế xuất (đáp ứng điều kiện là khu phi thuế quan theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK) không thuộc đối tượng phải nộp thuế NK.

Tuy nhiên, trường hợp DN nội địa NK sản phẩm của DN chế xuất thì phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế XNK.

Luật Thuế XK, thuế NK và các văn bản hướng dẫn hiện hành không có quy định về việc miễn thuế NK đối với nguyên liệu NK để sản xuất sản phẩm bán vào nội địa của DN chế xuất. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH WITS VINA nghiên cứu các quy định hiện hành hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn thực hiện