Hội viên tổ chức của VACPA được cấp tài khoản thư viện “Kế toán, kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quốc tế (IAAE)”

Hội viên tổ chức của VACPA được cấp tài khoản thư viện “Kế toán, kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quốc tế (IAAE)”

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam hoạt động hướng tới mục tiêu duy trì và phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn tài chính của Việt Nam thông qua hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức, tư vấn chuyên môn, quản lý đạo đức nghề nghiệp, tham gia xây dựng văn bản pháp luật và kiểm soát chất lượng dịch vụ của Hội viên.

Để gia tăng quyền lợi của Hội viên, VACPA đã hợp tác và mua bản quyền của Viện Kế toán Công Chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW) để cung cấp tài khoản truy cập thư viện miễn phí “Kế toán, kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quốc tế (IAAE)”.

IAAE là một thư viện chuyên môn trực tuyến (online) về kế toán, kiểm toán với các nguồn tài liệu phong phú và chất lượng cao để hỗ trợ thực hiện các chuẩn mực quốc tế. Trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và thách thức như ngày nay, thư viện của IAAE sẽ giúp Hội viên duy trì trình độ và kỹ năng theo các tiêu chuẩn về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cao nhất.

Khi đăng ký IAAE, Hội viên sẽ nhận được:

– Tài khoản thư viện truy cập trực tuyến các thông tin chuyên ngành được cung cấp dưới dạng các bài viết, bản dữ liệu, hướng dẫn và hội thảo trực tuyến.

– Bản tin điện tử định kỳ với những thông tin cập nhật và lời khuyên hữu ích về các vấn đề chính chuyên ngành.

– Hỗ trợ thực hành về kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp quốc tế.

Để tạo điều kiện cho các hội viên tổ chức đăng ký IAAE (mỗi hội viên tổ chức được đăng ký 02  tài khoản), VACPA đã gửi Hướng dẫn đăng ký tài khoản IAAE đến địa chỉ e-mail của các hội viên tổ chức.

VACPA đề nghị Hội viên tích cực truy cập tài khoản IAAE để nhận được các thông tin, nguồn học liệu hữu ích để có thể nâng cao trình độ, kỹ năng theo các chuẩn mực về kế toán, kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp quốc tế.