Hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng không đăng ký với cơ quan nhà nước thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng không đăng ký với cơ quan nhà nước thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cho tôi hỏi nếu hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật thì cần phải làm những gì vậy? Nếu như hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng lại không đăng ký với cơ quan nhà nước thì có bị xử phạt gì không? Vấn đề này Chúng tôi xin giải đáp như sau:

Hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng không đăng ký với cơ quan nhà nước thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Tại khoản 1 Điều 28 Luật Hợp tác xã 2012 quy định về việc thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

 • Thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 • 1. Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thay đổi một trong các nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Như vậy, pháp luật đã quy định khi hợp tác xã thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật thì có trách nhiệm phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký. Đồng thời, cũng nêu rõ việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Theo đó, nếu hợp tác xã không thực hiện đúng quy định thì sẽ có những biện pháp xử lý riêng. Cụ thể, căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 64 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm về đăng ký, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cụ thể như sau:

 • Vi phạm về đăng ký, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 • 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 • a) Không đăng ký theo quy định với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thay đổi một trong các nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • b) Đăng ký không đúng thời hạn theo quy định với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thay đổi một trong các nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • 3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Như vậy, nếu như hợp tác xã không thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã khi thay đổi người đại diện theo pháp luật thì có thể sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đồng thời, khi vi phạm thì hợp tác xã có trách nhiệm phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo đúng quy định.

Hợp tác xã cần phải làm những gì khi thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 193/2013/NĐ-CP thì khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, hợp tác xã cần phải gửi giấy đề nghị đăng ký thay đổi tới cơ quan đăng ký hợp tác xã. Nội dung giấy đề nghị đăng ký thay đổi gồm có:

– Tên hợp tác xã, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;

– Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã;

– Nội dung đăng ký thay đổi.

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký thay đổi phải có nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã.

Tải Mẫu giấy đề nghị đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã mới nhất tại đây.

* Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đăng ký thay đổi của hợp tác xã, cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện đăng ký thay đổi cho hợp tác xã.

Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã là ai?

Theo Điều 37 Luật Hợp tác xã 2012 quy định như sau:

 • Quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị
 • 1. Là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • 2. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng quản trị.
 • 3. Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập và chủ trì cuộc họp của hội đồng quản trị, đại hội thành viên trừ trường hợp Luật này hoặc điều lệ có quy định khác.
 • 4. Chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên và hội đồng quản trị về nhiệm vụ được giao.
 • 5. Ký văn bản của hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ.
 • 6. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và điều lệ