Hướng dẫn miễn tiền chậm nộp truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn 275 ngày

Hướng dẫn miễn tiền chậm nộp truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn 275 ngày

Ngày 17/5/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 2017/TCT-KK trả lời Công ty TNHH Yuan Chang về việc miễn tiền chậm nộp truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn 275 ngày, cụ thể:

– Căn cứ khoản 3 Điều 6 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

– Căn cứ Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế;

– Căn cứ khoản 10, khoản 11 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính;

– Căn cứ khoản 3 Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì Công ty TNHH Yuan Chang thực hiện nộp truy thu số thuế GTGT đã được Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hoàn trả của hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu quá thời hạn 275 ngày chưa có sản phẩm xuất khẩu, đã nộp ở khâu nhập khẩu, sau đó xuất khẩu sản phẩm, tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/1/2014 đến trước ngày 01/7/2016. Đồng thời, Công ty TNHH Yuan Chang lập hồ sơ đề nghị hoàn trả gửi cơ quan Hải quan để được giải quyết hoàn trả theo quy định.

Trường hợp chậm nộp thuế so với thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế, Công ty TNHH Yuan Chang phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

TCT