Nhật Bản đánh thuế bất động sản dựa trên diện tích

Nhật Bản đánh thuế bất động sản dựa trên diện tích

Tại Nhật Bản, cơ sở đánh thuế đối với đất ở là 1/6 giá trị đối với phần diện tích dưới 200m2 và 1/3 giá trị đối với phần diện tích vượt 200m2.

Luật thuế địa phương của Nhật Bản cho phép được đánh các loại thuế địa phương, bao gồm cả thuế bất động sản. Chính quyền địa phương đánh thuế bất động sản đối với đất, nhà cửa và tài sản hữu hình.

Các loại bất động sản chịu thuế bao gồm đất, nhà cửa và tài sản hữu hình có tính khấu hao khi xác định thuế thu nhập và thuế công ty.

Cơ sở đánh thuế là giá trị đã được định giá của bất động sản chịu thuế được ghi trong sổ đăng ký thuế bất động sản do mỗi địa phương lập ra và quản lý. Mặc dù việc định giá do chính quyền địa phương thực hiện, công thức chung để định giá bất động sản chịu thuế do Bộ Quản lý công, Nội vụ, Bưu chính và Viễn thông quy định.

Với công thức định giá chung này, việc định giá bất động sản của các địa phương về cơ bản là thống nhất trên toàn nước Nhật nhằm đảm bảo hệ thống thuế công bằng và hợp lý.

Giá trị đất đai được xác định có tính đến giá trị thực tế trên thị trường của những mảnh đất tương tự. Việc định giá được thực hiện phụ thuộc vào loại đất (đất ở, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp…). Đối với mỗi loại đất sẽ chọn ra một số mảnh đất “tiêu chuẩn” của từng khu vực để định giá, còn đất ở mặt đường chính được ấn định giá. Giá trị của từng mảnh đất sẽ được xác định trong mối tương quan với giá trị của mảnh đất “tiêu chuẩn”, có tính đến các điều kiện xung quanh.

Cơ sở đánh thuế đối với đất ở là 1/6 giá trị đối với phần diện tích dưới 200m2 và 1/3 giá trị đối với phần diện tích vượt 200m2.

Giá trị của nhà được xác định có tính đến chi phí thay thế (chi phí hình thành nên tài sản) cũng như khấu hao tài sản trong thời gian sử dụng.

Giá trị tính thuế của bất động sản thương mại cũng được xác định có tính đến chi phí hình thành nên tài sản và khấu hao.

Về thuế suất, Luật Thuế địa phương quy định mức thuế suất địa phương mà các quận, thành phố có thể áp dụng. Mức thuế suất chuẩn cũng được quy định trong luật và mỗi chính quyền địa phương phải áp mức thuế suất này khi họ đánh thuế địa phương.

Mức thuế suất chuẩn đối với thuế bất động sản là 1,4% giá trị tính thuế. Ngoài mức thuế suất chuẩn thì luật thuế cũng quy định mức thuế suất tối đa cho phép chính quyền địa phương được đánh thuế bất động sản với mức cao nhất là 2,1%.

Trong số 3.230 địa phương thì 280 địa phương đã áp dụng mức thuế suất cao hơn 1,4%. Trong cùng một địa phương thì thuế suất đối với đất và nhà là giống nhau./.

Bùi Tư
Thoibaotaichinh