Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hưởng ứng cuộc thi sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch

Bám sát Công văn số 1415-CV/ĐU ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Đảng ủy Bộ Tài chính về việc tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 19-CV/ĐU ngày 11/3/2024 về việc chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham gia thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ thực hiện nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 154-KH/ĐUK ngày 29/01/2024. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung cuộc thi trong tổ chức đảng, cơ quan; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch.

Danh sách, bài viết dự thi thực hiện theo Thể lệ cuộc thi tại Kế hoạch số 154-KH/ĐUK ngày 29/01/2024  của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và gửi về Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 03/5/2024