Quy trình trả lời phản ánh của người nộp thuế gửi qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Quy trình trả lời phản ánh của người nộp thuế gửi qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ban hành quyết định 126/QĐ-TCT về quy trình, chế độ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan thuế các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế (NNT) gửi đến Văn phòng Chính phủ qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Theo đó, văn bản của Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Tài chính sẽ được tiếp nhận, chuyển các vụ/đơn vị trong Tổng cục Thuế ngay trong ngày hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo.

Đối với văn bản chưa đủ thông tin trả lời, ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, công chức được phân công giải quyết dự thảo văn bản trình lãnh đạo đơn vị văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT báo cáo bổ sung thông tin, tài liệu. Cơ quan thuế địa phương cung cấp thông tin, tài liệu trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Đối với văn bản cần lấy ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, tổng thời gian xử lý từ khi đơn vị nhận được văn bản đến khi lãnh đạo Tổng cục Thuế ký văn bản trả lời không quá 5 ngày làm việc. Thời gian này đối với văn bản cần lấy ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính không quá 10 ngày làm việc. Đối với văn bản không phải lấy ý kiến tham gia, thời gian không quá 3 ngày làm việc.

Thời gian xử lý đối với các phản ánh, kiến nghị chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính ký ban hành là không quá 15 ngày làm việc.

Đối với các kiến nghị phức tạp cần phải lấy ý kiến các bộ, ngành, trong 2 ngày làm việc, đơn vị chủ trì phải trình Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính văn bản lấy ý kiến tham gia. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia, đơn vị chủ trì tổng hợp trình Tổng cục. Nếu quá thời hạn ghi trong văn bản của Văn phòng Chính phủ, mà chưa nhận được ý kiến tham gia của các bộ, ngành, đơn vị chủ trì trình Tổng cục có văn bản gửi Văn Phòng Chính phủ nêu rõ lý do cần thêm thời gian để giải quyết phản ánh, kiến nghị của NNT.

M. Huệ
Tapchithue