THÔNG CÁO BÁO CHÍ “LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH” DO BỘ NGOẠI GIAO XUẤT BẢN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ “LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH” DO BỘ NGOẠI GIAO XUẤT BẢN

AMNOTE chia sẻ thông cáo báo chí về “Luật Lao động Việt Nam và các nghiên cứu điển hình” (nghiên cứu được thực hiện bởi: Viện Chính sách Lập pháp) do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xuất bản để hỗ trợ các công ty vào Việt Nam.

Thông cáo này là kết quả nghiên cứu chính sách do Bộ Ngoại giao thực hiện, bao gồm phân tích chi tiết về pháp luật liên quan đến lao động của Việt Nam, đồng thời giới thiệu các trường hợp và tiền lệ điển hình, vì vậy vui lòng sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các công việc liên quan đến lao động.

*Đính kèm: 「Luật Lao động Việt Nam và các nghiên cứu điển hình」 <<== Click for download

*Nguồn dữ liệu: Trang web Bộ Ngoại giao Hàn Quốc