Thông tin về Hiệp định bảo hiểm xã hội Hàn Quốc – Việt Nam và hồ sơ miễn đóng hai lần phí bảo hiểm

Thông tin về Hiệp định bảo hiểm xã hội Hàn Quốc – Việt Nam và hồ sơ miễn đóng hai lần phí bảo hiểm

Liên quan đến ‘Thỏa thuận Bảo hiểm Xã hội Hàn Quốc-Việt Nam’ được công bố vào ngày 1 tháng 1, chúng tôi đang chia sẻ liên kết đến ‘Hướng dẫn đăng ký miễn đóng phí bảo hiểm hai lần’ của Cơ quan Hưu trí Quốc gia để bạn tham khảo.

*Liên kết hướng dẫn đăng ký trang web Dịch vụ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc:

https://www.nps.or.kr/jsppage/info/social_security/contract_nation/contract_39_02.jsp