Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Ngày 10/5/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1882/TCT-CS hướng dẫn Công ty TNHH VPP Thương mại và Dịch vụ Đức Trí (địa chỉ số 15 Đường Huyền Quang, Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang) về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT như sau:

Căn cứ Điều 10 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Khoản 4, Điều 7, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3,4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

Trường hợp năm 2016, Công ty TNHH VPP Thương mại và Dịch vụ Đức Trí đã nộp Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang) để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận thì Công ty được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ổn định cho năm 2016, 2017.

TCT