Bộ Tài chính công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế

Bộ Tài chính công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế

Ngày 15/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC 2022 công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính công bố 01 Chế độ báo cáo mới ban hành, 04 Chế độ báo cáo thay thế, bãi bỏ 03 Chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2021 của Bộ Tài chính về công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
Cụ thể, Chế độ báo cáo mới ban hành là Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lại điện tử) được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020.
04 Chế độ báo cáo thay thế bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được thay thế bằng Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020 /NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020; Báo cáo tình hình sử dụng biên lại thu phí, lệ phí được thay thế bằng Báo cáo tình hình sử dụng biên lại thu phí, lệ phí (đối với biên lai giấy); Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước được thay thế bằng Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế; Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử được thay thế bằng Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế.
03 Chế độ báo cáo bãi bỏ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính bao gồm: Báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm phần mềm tự in hóa đơn; Báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm phần mềm tự in biên lai điện tử; và Bảng kê thanh toán biên lai (mẫu TCT 25/AC)