Tổng cục Thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương lao động và văn hóa công sở

Tổng cục Thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương lao động và văn hóa công sở

Tổng cục Thuế ban hành Thông báo 1037/TB-TCT về tăng cường kỷ luật, kỷ cương lao động và văn hóa công sở. Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế tăng cường kỷ luật lao động, văn hóa công sở và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Thông báo 1037/TB-TCT nêu rõ: Triển khai nhiệm vụ công tác thuế trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được giao, tuân thủ kỷ luật lao động và tác phong, lề lối làm việc chuyên nghiệp.

Tổng cục Thuế đánh giá, với khối lượng công việc lớn, phức tạp có tác động ảnh hưởng đến hoạt động chung của cả Ngành, để đảm bảo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, đề nghị Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế tiếp tục tăng cường kỷ luật lao động, văn hóa công sở và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Cụ thể:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của công chức, viên chức theo Luật cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 08/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 1036/QĐ-TCT ngày 11/6/2013 của Tổng cục Thuế ban hành 10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành Thuế.

Thứ hai, nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 2282/QĐ-TCT ngày 31/12/2017. Chấn chỉnh tác phong, thời gian làm việc theo đúng quy định, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, không để xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật lao động.

Thứ ba, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thuế tuân thủ nghiêm chỉnh Quy định về quản lý, sử dụng trang phục và thẻ của ngành Thuế ban hành theo Quyết định số 1054/QĐ-TCT ngày 01/7/2021. Theo đó, công chức thuế mặc trang phục thuế ít nhất 02 ngày/tuần (ngày thứ Hai và thứ Năm hàng tuần).

Trường hợp công chức thuế làm nhiệm vụ ở những vị trí công việc tiếp xúc với người nộp thuế hoặc tham gia các hội nghị, cuộc họp của đơn vị hoặc của ngành Thuế thì mang, mặc trang phục ngành Thuế theo quy định. Những ngày không phải mặc trang phục thuế thì công chức thuế mặc thường phục dân sự theo quy định tại Điều 13, Quyết định số 1054/QĐ-TCT. Đồng thời, công chức thuế chấp hành các quy định về đeo thẻ công chức tại Điều 14, Quyết định số 1054/QĐ-TCT.

Thứ tư, các Cục,Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế xây dựng Chương trình công tác hàng tháng, quý, năm theo Quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục Thuế và xây dựng lịch làm việc của đơn vị hàng tuần theo Thông báo số 554/TB-TCT ngày 07/8/2023. Kịp thời điều chỉnh, cập nhật, bổ sung để theo sát các nhiệm vụ mới phát sinh.

Thứ sáu, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuân thủ nghiêm việc thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, các quy định về an toàn, an ninh cơ quan, văn minh công sở, vệ sinh môi trường làm việc theo Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 04/7/2018 của Bộ Tài chính. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc sử dụng tiết kiệm điện, không sử dụng thiết bị tiêu thụ điện cá nhân có công suất lớn hoặc sử dụng các thiết bị điện ngoài mục đích phục vụ công tác hoạt động của đơn vị