Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Ngày 11/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Tổng cục Thuế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Theo đó, Nghị định này được ban hành nhằm quy định chi tiết một số điều khoản của Luật Thanh tra năm 2022, như: Thanh tra Tổng cục, Cục được thành lập tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ; thanh tra sở; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành…

Tại Điều 20 Nghị định số 3/2024/NĐ-CP quy định cụ thể về Tổng cục, Cục thuộc bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Trong đó, Bộ Tài chính có các đơn vị sau: Cục Quản lý công sản; Cục Quản lý giá; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Tổng cục Hải quan; Tổng cục Thuế.

Các Cục thuộc Tổng cục và tương đương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Dự trữ Nhà nước; Cục Hải quan; Cục Quản lý thị trường; Cục Thống kê; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Nghị định cũng quy định 9 cơ quan thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ. Trong đó, Bộ Tài chính có Thanh tra Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Thanh tra Kho bạc Nhà nước, Thanh tra Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024 và bãi bỏ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngành giao thông vận tải