Ứng cử viên của Việt Nam được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Chuyên gia về Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế của Liên hợp quốc

Ứng cử viên của Việt Nam được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Chuyên gia về Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế của Liên hợp quốc

Ngày 10/8/2017, Ban thư ký Liên hợp quốc (LHQ) đã ra Thông báo bổ nhiệm 25 thành viên mới vào Ủy ban Chuyên gia về Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế (UB). Trong số 60 ứng cử viên do các nước thành viên LHQ đề xuất, đại diện của Việt Nam, ông Đặng Ngọc Minh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đã trúng cử làm 1 trong 25 thành viên của UB, nhiệm kỳ tính từ ngày Thông báo đến hết 30/6/2021.

UB là một cơ quan trực thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) của LHQ, chịu trách nhiệm thảo luận và cập nhật quan điểm để ban hành các văn bản, tài liệu của LHQ về thuế quốc tế và hợp tác quốc tế về thuế. Các tài liệu này bao gồm Mẫu của LHQ về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Sổ tay Hướng dẫn đàm phán giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển, Sổ tay thực hành về giá chuyển nhượng dành cho các nước đang phát triển…Đây là nguồn tham khảo quan trọng về thuế quốc tế đối với các nước đang phát triển.

Thành viên của UB là các chuyên gia cao cấp về chính sách và quản lý thuế, đại diện cho các khu vực địa lý và các hệ thống thuế khác nhau trên thế giới, sẽ thực hiện nhiệm vụ dựa trên năng lực chuyên môn của mình khi tham gia vào công việc của UN. Thành viên mới của UB nhiệm kỳ 2017 – 2021 được lựa chọn teo khu vực địa lý (4 Châu: Âu, Á, Mỹ, Phi – mỗi Châu: 6 đại diện; Châu Úc: 1 đại diện), đồng thời phản ánh tính đại diện cho các hệ thống thuế và trình độ phát triển khác nhau trên thế giới; bên cạnh đó, tiêu chí giới cũng được chú trọng – ưu tiên nữ giới (có 11 chuyên gia nữ trong tổng số 25 chuyên gia được bổ nhiệm lần này).

Việc ứng cử thành công vào vị trí thành viên của UB của LHQ là cơ hội để Việt Nam tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển trong việc xây dựng các nguyên tắc quốc tế về thuế, các vấn đề thuế toàn cầu trong khuôn khổ hoạt động chuyên môn của UB; đồng thời thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam trong việc tích cực tham gia vào hoạt động của LHQ.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đảm nhận vai trò thành viên thường trực của ECOSOC, nhiệm kỳ 2016 – 2018, việc đại diện Việt Nam được bổ nhiệm làm thành viên của một UB quan trọng của ECOSOC là dấu hiệu tích cực khẳng định vị thế ngành thuế và Bộ Tài chính Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác, diễn đàn thuế quốc tế, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Chính phủ nhằm tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và tham gia các thể chế quốc tế.

TCT