Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước được thay thế khi đã đưa vào sử dụng quá 10 năm.

Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước được thay thế khi đã đưa vào sử dụng quá 10 năm.

Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có đưa ra quy định, xe phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước (xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước) được thay thế khi đã đưa vào sử dụng quá 10 năm hoặc đã vận hành trên 150.000 km.

Đưa ra tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ, xe phục vụ Nguyên thủ, Phó Nguyên thủ Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc, đại sứ nước ngoài trình Quốc thư (Nhóm 1) được trang bị tối đa 4 xe.

Xe phục vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hoặc tương đương, phu nhân hoặc phu quân của Nguyên thủ, Phó Nguyên thủ Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ (Nhóm 2) được trang bị tối đa 18 xe.

Về việc thay thế xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định rõ điều kiện để thay thế xe là khi: Xe ô tô đã được đưa vào sử dụng quá 10 năm hoặc đã vận hành được trên 150.000 km; xe ô tô (không thuộc điều kiện trên) bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá).

 

 

 

Xe phục vụ các bộ trưởng khác, đoàn viên đoàn cấp cao, đoàn viên đoàn cấp Phó Nguyên thủ gia, thành viên Hoàng gia (Hoàng tử, Thái tử, Công chúa…), Chủ tịch Đảng cầm quyền, các đoàn khách mời mang tính chất nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương và phục vụ cán bộ Việt Nam tham gia đón đoàn (Nhóm 3) được trang bị tối đa 37 xe.

Xe chở hành lý cho các đoàn khách quốc tế đến thăm chính thức nước ta và các đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước ta đi thăm các nước (Nhóm 4) được trang bị tối đa 3 xe.

Nghị định số 72/2023/NĐ-CP cũng quy định rõ, xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước được trang bị và giao Bộ Ngoại giao quản lý, sử dụng để phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể chủng loại, giá mua xe của từng nhóm xe theo quy định khi mua sắm, trang bị đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của đất nước từng thời kỳ.

Về việc thay thế xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước, Nghị định số 72/2023/NĐ – CP quy định rõ điều kiện để thay thế xe là khi: Xe ô tô đã được đưa vào sử dụng quá 10 năm hoặc đã vận hành được trên 150.000 km; xe ô tô (không thuộc điều kiện trên) bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá).

Với những xe ô tô chưa đủ điều kiện để thay thế theo quy định mà cần thay thế để đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP còn quy định, xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước (cũ) khi được thay thế, Bộ Ngoại giao thống nhất với Bộ Tài chính để xử lý theo hướng: Điều chuyển giữa các nhóm (chuyển từ Nhóm 1 xuống Nhóm 2 hoặc Nhóm 3; chuyển từ Nhóm 2 xuống Nhóm 3); Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành quyết định điều chuyển xe ô tô giữa các nhóm để tiếp tục sử dụng phục vụ lễ tân nhà nước; xử lý theo các hình thức khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành