Xin ý kiến về Bảng câu hỏi phục vụ KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC

Xin ý kiến về Bảng câu hỏi phục vụ KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC

Theo quy định tại khoản 4, Điều 9 Thông tư số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp kiểm toán có trách nhiệm “Phối hợp với cơ quan kiểm tra xây dựng, cập nhật các tài liệu hướng dẫn kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán” và theo yêu của Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán), trong năm 2017, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã triển khai cập nhật Bảng câu hỏi phục vụ kiểm soát chất lượng (KSCL) dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) (sau đây gọi là “Bảng câu hỏi”).

Để cập nhật Bảng câu hỏi KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC, VACPA đã triển khai thực hiện các bước công việc sau: (1) Thành lập Tổ cập nhật Bảng câu hỏi KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC theo quyết định số 212-2017/QĐ-VACPA ngày 29 tháng 05 năm 2017 của Chủ tịch VACPA (Thành viên Tổ cập nhật bao gồm các thành viên được huy động từ Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán), từ các công ty kiểm toán có kinh nghiệm trong dịch vụ kiểm toán BCTC (bao gồm các công ty kiểm toán lớn và Công ty kiểm toán vừa và nhỏ) và cán bộ chuyên môn VACPA); (2) VACPA và Tổ cập nhật đã sưu tầm, dịch thuật và biên soạn Bảng câu hỏi KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC từ Bảng câu hỏi áp dụng cho một số nước trên thế giới; (3) VACPA gửi dự thảo xin ý kiến các thành viên Tổ cập nhật; (4) Thực hiện các cuộc họp Tổ cập nhật để thống nhất nội dung và kết cấu của Bảng câu hỏi KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC. Đến nay, VACPA đã hoàn thiện dự thảo Bảng câu hỏi và tài liệu hướng dẫn thực hiện Bảng câu hỏi.

Nhằm đảm bảo Bảng câu hỏi phù hợp với các yêu cầu của pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp và các quy định có liên quan, đồng thời phù hợp với thực tế hoạt động kiểm toán BCTC tại Việt Nam, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà về Dự thảo Bảng câu hỏi và các nội dung tập trung xin ý kiến được trình bày tại phụ lục đính kèm công văn này (Bảng câu hỏi bao gồm 02 bảng: Bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát chất lượng doanh nghiệp kiểm toán và Bảng câu hỏi về hồ sơ kiểm toán BCTC).

Hình thức tham gia ý kiến có thể theo một trong hai cách sau đây:

(1) Gửi trực tiếp công văn hoặc email về VACPA Hà Nội;

(2) Sửa trực tiếp trên tập tin (file mềm) của dự thảo (để Highlight, chữ màu khác hoặc Comment) và gửi lại file mềm cho VACPA.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về VACPA trước ngày 29/11/2017 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 – Tòa nhà Dự án – Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hoangthinga@vacpa.org.vn; Điện thoại: 043.972.4334 (máy lẻ 106);

Trân trọng cám ơn sự hỗ trợ của Ông/Bà cho hoạt động của VACPA và nghề nghiệp kiểm toán độc lập./.

File đính kèm:
CV 551 Xin y kien va Phu luc ve Bang cau hoi phuc vu KSCL DVKiT BCTC.rar

Trích nguồn: VACPA