Góp vốn thành lập công ty bằng cổ phần đang sở hữu ở công ty cổ phần khác có phù hợp với quy định pháp luật hiện nay không?

Góp vốn thành lập công ty bằng cổ phần đang sở hữu ở công ty cổ phần khác có phù hợp với quy định pháp luật hiện nay không?

Cho tôi hỏi cổ phần có thể được xem là một loại tài sản không? Cá nhân có thể góp vốn thành lập công ty bằng sô cổ phần mà mình đang sở hữu ở một công ty cổ phần khác được hay không? Vấn đề này Chúng tôi xin giải đáp như sau:

Việc góp vốn thành lập công ty cần phải thực hiện như thế nào?

Theo Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020 thì việc góp vốn thành lập công thực hiện như sau:

(1) Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

– Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

– Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản.

(2) Biên bản giao nhận tài sản góp vốn phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân, số giấy tờ pháp lý của tổ chức của người góp vốn;

c) Loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty;

– Ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

(3) Việc góp vốn chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

(4) Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

(5) Việc thanh toán đối với mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp, nhận cổ tức và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện thông qua tài khoản theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản và hình thức khác không bằng tiền mặt.

Cổ phần có thể được xem là một loại tài sản hay không?

Căn cứ Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tài sản như sau:

  • Tài sản
  • 1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
  • 2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, tại Điều 115 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền tài sản như sau:

  • Quyền tài sản
  • Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

Theo đó có thể hiểu cổ phần là một loại tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Góp vốn thành lập công ty bằng cổ phần đang sở hữu ở công ty cổ phần khác được không?

Căn cứ Điều 34 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về tài sản góp vốn thành lập công ty như sau:

  • Tài sản góp vốn
  • 1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
  • 2. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Theo quy định thì tài sản góp vốn thành lập công ty là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Trong đó, tài sản góp vốn thành lập công ty có quy định về tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Như đã nói thì cổ phần là một loại tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu (giấy tờ có giá) nên có thể đưa cổ phần vào nhóm các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam và có thể sử dụng cổ phần đang sở hữu để làm tài sản góp vốn thành lập công ty