Hàng nhập đã nộp thuế GTGT và XK trả lại chủ hàng nước ngoài được xử lý thuế nộp thừa

Hàng nhập đã nộp thuế GTGT và XK trả lại chủ hàng nước ngoài được xử lý thuế nộp thừa

Theo quy định, hàng hóa NK đã nộp thuế GTGT khâu NK, sau đó XK trả lại chủ hàng nước ngoài (tờ khai XK đăng ký sau ngày 1/2/2018) thì thuộc trường hợp được xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa.

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn các vướng mắc của Công ty TNHH Công nghệ điện Solid Việt Nam về việc xử lý thuế GTGT hàng NK sau đó xuất trả chủ hàng nước ngoài.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế việc xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: “Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì không tính tiền chậm nộp tương ứng với khoản tiền bù trừ trong khoảng thời gian từ ngày phát sinh khoản nộp thừa đến ngày cơ quan quản lý thuế thực hiện bù trừ”.

Điều 22 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc tổ chức thu thuế GTGT: “Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh; cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa NK”.

Khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: “Việc xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được hoàn thực hiện theo quy định tại Điều 132 Thông tư này. Số tiền thuế GTGT nộp thừa được xử lý đồng thời với thuế NK (nếu có)”.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế GTGT nộp thừa đối với hàng hoá NK và cơ quan Thuế thực hiện hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh.

Ngày 14/3/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1453/TCHQ-TXNK hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa NK sau đó xuất trả chủ hàng nước ngoài. Theo đó, trường hợp DN đã nộp thuế GTGT đối với hàng NK nhưng sau đó phải XK trả lại chủ hàng nước ngoài, tờ khai XK đăng ký từ ngày 1/2/2018 thì cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa theo đúng quy định.

Đối với trường hợp của Công ty TNHH Công nghệ điện Solid Việt Nam NK hàng hóa, đã nộp thuế GTGT khâu NK, sau đó XK trả lại chủ hàng nước ngoài (tờ khai XK đăng ký sau ngày 1/2/2018) thì thuộc trường hợp xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Công nghệ điện Solid Việt Nam đã thực hiện hoàn thuế GTGT đầu vào với Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Do đó, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Cục Thuế tỉnh Hải Dương xác định chính xác số tiền thuế GTGT nộp thừa khâu NK, số tiền thuế GTGT đã khấu trừ tại cơ quan Thuế, số tiền thuế còn nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản phải nộp khác.

Trường hợp Cục Thuế tỉnh Hải Dương thu hồi tiền thuế GTGT đầu vào đã hoàn cho Công ty TNHH Công nghệ điện Solid Việt Nam thì Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện hoàn trả tiền thuế nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định