Hướng dẫn khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn trực tiếp khai với cơ quan thuế (mẫu số 04/ĐTV-TNCN)

Hướng dẫn khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn trực tiếp khai với cơ quan thuế (mẫu số 04/ĐTV-TNCN)

I. Khai thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn do cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế là loại thuế khai theo từng lần phát sinh:

Trường hợp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn theo quy định tại điểm d.1, d.2, khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã giải thể, phá sản mà chưa thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân thì cá nhân có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế theo quy định (điểm d.4 khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP). Cá nhân trong trường hợp này khai thuế theo từng lần phát sinh (điểm g khoản 4 điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

II. Hồ sơ khai thuế:  (Phụ lục I Nghị định số 126/2020/NĐ-CP)

 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng cho cổ đông hiện hữu khi chuyển nhượng và tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân) mẫu số 04/ĐTV-TNCN (ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC).

III. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:  (Điều 44 Luật Quản lý thuế).

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

IV. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

Cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn do nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng cho cổ đông hiện hữu thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế: nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị phát hành (điểm đ Khoản 6 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

V. Hướng dẫn khai tờ khai mẫu số 04/ĐTV-TNCN – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

5.1. Đối tượng áp dụng

Các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư, tổ chức phát hành chứng khoán khai thuế thay, nộp thuế thay đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán, cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn thực hiện lập mẫu 04/ĐTV-TNCN.