Hướng dẫn nộp tờ khai bổ sung hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hướng dẫn nộp tờ khai bổ sung hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Thuế và đời sống: “Hướng dẫn nộp tờ khai bổ sung hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu”