Lo nợ thuế tăng cao, Tổng cục Thuế sẽ công khai thông tin người nợ thuế.

Lo nợ thuế tăng cao, Tổng cục Thuế sẽ công khai thông tin người nợ thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung vào người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài…

Đây là một nội dung quan trọng được đề cập tại công văn số 3658/TCT-QLN của Tổng cục Thuế gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền nợ thuế.

Theo đó, Tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế phải tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

Đây là mục tiêu nhằm góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2023.

“Theo số liệu tổng hợp tiền thuế nợ trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), tính đến thời điểm ngày 31/7/2023, một số cục thuế có tiền nợ thuế tăng cao so với thời điểm ngày 31/12/2022”.

Tổng cục Thuế.

Cũng theo Tổng cục Thuế, qua kết quả làm việc với Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, vẫn còn địa phương thực hiện phân loại nợ chưa chính xác.

Do đó, Tổng cục thuế đề nghị các cục thuế thực hiện rà soát, đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản; hồ sơ phân loại nợ phải đầy đủ theo hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế.

“Trường hợp sau khi rà soát, phát hiện khoản nợ đã phân loại chưa đầy đủ hồ sơ, chưa đúng tính chất nợ thì cục thuế phải hoàn thiện hồ sơ phân loại hoặc thực hiện phân loại lại để đảm bảo số liệu tiền thuế nợ theo dõi trên hệ thống TMS được phân loại đúng tính chất nợ và có đầy đủ hồ sơ”, Tổng cục Thuế yêu cầu.

Về việc đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, Tổng cục Thuế nhấn mạnh việc sẽ thông báo danh sách chi tiết người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/7/2023 trên địa bàn cục thuế quản lý.

Đối với người nộp thuế chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp như: gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo tiền thuế nợ, từ đó, đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

“Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế, các cục thuế phải áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước”, Tổng cục Thuế lưu ý.

Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định.

Cũng theo Tổng cục Thuế, thời gian qua, ngành thuế triển khai điện tử hóa, số hóa trong áp dụng quản lý công tác quản nợ và cưỡng chế nợ thuế như: triển khai ứng dụng khai thác các báo cáo nợ thuế theo ngày; thiết kế, sửa đổi và nâng cấp các mẫu báo cáo giám sát công tác quản lý nợ và công nghệ thông tin.

Đồng thời, “xây dựng công cụ cảnh báo đối với từng địa phương nợ tăng, có các khoản nợ tăng bất thường để phát hiện, rà soát, xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa việc phát sinh nợ sai, nợ ảo”, Tổng cục Thuế cho biết.

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cùng với đó, tiếp tục theo dõi sát sao tiến độ thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, hàng tháng đôn đốc và điều chỉnh chỉ tiêu thu nợ cho các đơn vị quản lý trên địa bàn kịp thời; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh còn phải nộp sau quyết toán vào ngân sách nhà nước đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

Tổng cục thuế cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác và theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp nợ thuế dây dưa kéo dài.

Số liệu do Tổng cục Thuế cung cấp cho thấy tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 7 là 151.325 tỷ đồng, giảm 0,4% so với cuối tháng trước đó (thời điểm ngày 30/6) nhưng tăng 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Lũy kế tính đến cuối tháng 7, ngành thuế ước thu nợ được 25.608 tỷ đồng, đạt 39% so với chỉ tiêu thu nợ năm 2023 là 65.000 tỷ đồng. 

Thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 7 ước đạt 37.059 tỷ đồng. Trong đó, xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.076 tỷ đồng