Một số kinh nghiệm quốc tế về tổ chức công tác kế toán

Một số kinh nghiệm quốc tế về tổ chức công tác kế toán

Tóm tắt

Nội dung tổ chức công tác kế toán (CTKT) trong các đơn vị có vai trò quan trọng, vì tác động đến hiệu quả CTKT tại đơn vị. Bài viết sẽ tổng hợp một số nội dung cơ bản kinh nghiệm của quốc tế về tổ chức CTKT, nhằm có được sự khái quát so với cách tiếp cận nội dung tổ chức CTKT của Việt Nam, đặc biệt là trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như quá trình chuyển đổi số hiện nay.

Từ khóa: tổ chức công tác kế toán, kinh nghiệm quốc tế, ERP trong tổ chức công tác kế toán.

Abstract

The content of accounting work organization in Entities plays an important role because it affects the efficiency of accounting work in the Entities. This paper will synthesize some basic contents of economic experience in organizing accounting work in order to have an overview compared to Vietnam’s approach to the content of organizing accounting work. Especially in the context of applying information technology as well as the current digital transformation process.

Keywords: accounting work organization, International Experiences, ERP in accounting work organization

JEL Classifications: M40, M41, M49.

Theo Antoniuk O. R và Yaroshchuk А. S

Cách thức và phương pháp tổ chức CTKT trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), bao gồm các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài.

Các yếu tố bên ngoài gồm: Luật pháp kế toán, hệ thống chỉ số của báo cáo tài chính (BCTC), Luật pháp thuế,…

Các yếu tố bên trong gồm: loại hình hoạt động của DNNVV, quy mô của DNNVV/số lượng sản phẩm, cấu trúc tổ chức,…

Cấu trúc tổ chức có liên quan đến dịch vụ kế toán, đặc điểm tổ chức, hợp đồng dịch vụ, người sở hữu/giám đốc điều hành.

Theo Markaryan S.E., Snetkova T.A., Khairullina D.V

Những quy trình sau đây, được xác định trong kế toán các đơn vị kinh tế:

– Thiết lập kế toán ngân hàng.

– Thiết lập kế toán nguyên tắc tiền.

– Thiết lập kế toán báo cáo cá nhân.

– Thiết lập kế toán đối với người cung cấp và các bên ký hợp đồng.

– Thiết lập kế toán đối với người mua và khách hàng.

– Thiết lập kế toán đối với các khoản phải trả người lao động.

– Thiết lập kế toán đối với các khoản đầu tư dài hạn những tài sản cơ bản và tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình.

– Kế toán hàng tồn kho.

– Quản trị và chuẩn bị báo cáo tài chính.

– Chuẩn bị báo cáo thuế.

Dựa vào các hoạt động của phòng kế toán đến các quá trình là cần thiết để đánh giá lao động đầu vào của kế toán cá nhân đối với quá trình xem xét về mặt trình độ của lực lượng lao động trực tiếp. Vì thế, cần thiết lập các công việc hỗ trợ lực lượng lao động, đó là:

– Điều kiện làm việc tốt về cơ sở vật chất và thiết bị.

– Thời gian cung cấp cần thiết cho công việc; chất lượng chính xác của thiết bị, những phương tiện khác và mục đích cần thiết đối với điều kiện công việc.

– Điều kiện lao động cùng với mức độ an toàn và bảo vệ môi trường.