Quảng Nam: sáp nhập 10 chi cục thuế ngay trong năm 2018

Quảng Nam: sáp nhập 10 chi cục thuế ngay trong năm 2018

Thực hiện Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Cục Thuế Quảng Nam đang gấp rút triển khai sắp xếp, sáp nhập 10 chi cục thuế các huyện thành 4 chi cục thuế khu vực trong năm 2018. Theo lộ trình đến năm 2020, Cục Thuế Quảng Nam chỉ còn 11 chi cục thuế, giảm 7 chi cục thuế so với hiện tại.

Đại diện Cục Thuế Quảng Nam cho biết, theo lộ trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt thì việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế trong năm 2018 được chia thành 2 giai đoạn. Cụ thể là đến ngày 1/7/2018 sẽ tiến hành sáp nhập 3 Chi cục Thuế Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My thành 1 chi cục thuế khu vực; đồng thời, sáp nhập hai Chi cục Thuế Đông Giang và Tây Giang thành 1 chi cục thuế khu vực. Đến ngày 1/9/2018, tiếp tục sáp nhập 3 Chi cục Thuế Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức thành 1 chi cục thuế khu vực; sáp nhập 2 Chi cục Thuế Phước Sơn và Nam Giang thành 1 chi cục thuế khu vực. Năm 2020, Cục Thuế sẽ tiếp tục sáp nhập Chi cục Thuế huyện Phú Ninh với Chi cục Thuế TP Tam Kỳ thành 1 chi cục thuế khu vực. Như vậy, đến năm 2020 Cục Thuế Quảng Nam chỉ còn 11 chi cục thuế, giảm 7 đầu mối so với 18 chi cục thuế hiện tại.

Để triển khai, thưc hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế, Cục Thuế Quảng Nam đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, xây dựng đề án báo cáo xin ý kiến các cấp lãnh đạo và tổ chức quán triệt đến tất cả công chức, người lao động trong đơn vị chấp hành nghiêm túc chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, nhưng đồng thời phải thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao và không làm ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

Văn Dũng
Tapchithue