Quy trình hoàn thuế sẽ hỗ trợ việc theo dõi, quản lý người nộp thuế

Quy trình hoàn thuế sẽ hỗ trợ việc theo dõi, quản lý người nộp thuế

Đây là nhận định của Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn tại Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai quy trình Hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định 679/QĐ-TCT (Quyết định 679) diễn ra vào sáng ngày 20/6 tại cơ quan Tổng cục Thuế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn cho biết, quy trình hoàn thuế có ảnh hưởng rất lớn đến việc theo dõi, quản lý người nộp thuế (NNT) thực hiện các thủ tục về hoàn thuế đầy đủ, đúng quy định và đảm bảo công chức thuế, cơ quan thuế thực thi đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 470 ngày 26/5/2023, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế cũng đã có các văn bản chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế cho DN. Quy trình hoàn thuế là một trong các giải pháp để các Cục Thuế khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác hoàn thuế, bao gồm cả công tác hoàn thuế GTGT, thu nhập cá nhân và hoàn nộp thừa.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ KK&KTT Lê Thị Duyên Hải cho biết, Quyết định 679 về việc ban hành Quy trình hoàn thuế đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2019 (Luật Quản lý thuế số 38), Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 (Thông tư 80) hướng dẫn Luật Quản lý thuế, đồng thời, phù hợp với yêu cầu quản lý thuế mới trong công cuộc chuyển đổi số, gắn công tác quản lý hoàn thuế với ứng dụng công nghệ thông tin và dựa trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế của Ngành.

Quy trình hoàn thuế theo Quyết định 679 có 45 điểm mới so với quy trình hoàn theo Quyết định 905, trong đó, có 11 điểm mới bổ sung, sửa đổi nhằm đảm bảo theo đúng các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế đã được sửa đổi bổ sung tương ứng với 34 điểm mới về hoàn thuế đã được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 và Thông tư 80 so với trước đây.

Vụ trưởng Vụ KK&KTT Lê Thị Duyên Hải đã giới thiệu một số điểm mới của Quy trình hoàn thuế theo Quyết định 679. Theo đó, nếu trước đây kết cấu quy trình hoàn theo Quyết định 905 gồm 2 phần, phân chia trên cơ sở thẩm quyền giải quyết hồ sơ hoàn thuế, gồm: Giải quyết hoàn thuế thuộc thẩm quyền của Cục Thuế, chi cục thuế; Giải quyết hoàn thuế thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

Tại hội nghị, Bà Lê Thị Duyên Hải cho biết, Quy trình hoàn thuế theo Quyết định 679 gồm 03 Chương, 24 điều theo trình tự công việc được quy định tại Thông tư 80 để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế nhằm quy định thống nhất kết cấu giữa văn bản quy phạm pháp luật và quy trình hoàn thuế từ đó giúp cơ quan thuế các cấp dễ nghiên cứu và triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Quy trình hoàn thuế theo Quyết định 679 cũng sửa việc phân công bộ phận thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế theo hướng hệ thống TMS, ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế tự động.

Trong khi trước đây quy trình hoàn theo Quyết định 905 hướng dẫn việc phân loại hồ sơ hoàn thuế thủ công. Bộ phận phân loại hồ sơ hoàn thuế quy định là phòng thuộc Cục Thuế, đội thuộc Chi cục Thuế có chức năng, nhiệm vụ phân loại hồ sơ hoàn thuế (bộ phận KK&KTT).

Để quy trình hoàn thuế theo Quyết định 679 được vận hành có hiệu lực, hiệu quả, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục thuế chỉ đạo các phòng/Chi cục và các bộ phận có liên quan tập trung nghiên cứu kỹ quy trình, các văn bản pháp luật có liên quan