Quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam

Quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam

Đây là một nội dung quan trọng được đề cập tại Công văn số 5401/TCT-TCCB gửi các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính và 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam. 

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm

Nội dung công văn cho biết: Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Ngành Thuế Việt Nam quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới; phấn đấu thi đua hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính, kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI – năm 2025”.

Mục tiêu phong trào thi đua hướng đến đó là: Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thu ngân sách giai đoạn 2021-2025. Kịp thời động viên, khuyến khích các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế và toàn thể công chức, viên chức, người lao động quyết tâm, nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ để lập thành tích hướng tới những ngày kỷ niệm lớn của ngành Tài chính và ngành Thuế Việt Nam.

Song song với đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế các địa phương triển khai hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng khắp trong toàn ngành Thuế hướng về kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngành Tài chính và ngành Thuế Việt Nam. Cụ thể:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế, của từng đơn vị từ nay đến năm 2025, trong đó tập trung tuyên truyền về thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu thu NSNN được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế giao.

Thứ hai, tuyên truyền về khí thế thi đua lao động sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn trong năm 2025 của ngành Tài chính, ngành Thuế và của từng đơn vị. Vận động, khuyến khích công chức, viên chức tham gia viết tin, gửi bài đăng trên Cổng/Trang TTĐT của đơn vị và các cơ quan báo chí tham gia cuộc thi viết với chủ đề “Dấu ấn ngành Thuế qua 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”.

Tăng cường tôn vinh điển hình tiên tiến

Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phát động thi đua, tuyên truyền trong toàn đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về phong trào thi đua.

Đồng thời, từ nay đến hết năm 2025, các đơn vị trong toàn ngành Thuế cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động tôn vinh điển hình tiên tiến.

Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thuế Việt Nam theo Quyết định số 1513/QĐ-TCT ngày 12/10/2023 của Tổng cục Thuế và Thông báo số 38/TC-BCĐ ngày 07/11/2023 của Ban chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam.

Thông qua công tác quản lý, phát hiện, lựa chọn và giới thiệu cho các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Thuế các gương Điển hình tiên tiến (tập thể, cá nhân); gương Người tốt, việc tốt; những cách làm hay, sáng tạo, những sáng kiến hiệu quả trong ngành Thuế.

Tuyên truyền chuyên sâu về các sự kiện nổi bật của ngành Thuế, của từng lĩnh vực công tác; các bài học kinh nghiệm được đúc rút, tổng kết từ các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị; tham gia viết bài, đưa tin kịp thời các sự kiện tại đơn vị; phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, tư liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của ngành Thuế và từng cơ quan, tổ chức, đơn vị;…

Để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình phát động phong trào thi đua và tuyên truyền theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế