Sửa đổi quy định pháp luật về hoàn thuế GTGT phải đảm bảo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

Sửa đổi quy định pháp luật về hoàn thuế GTGT phải đảm bảo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh tại cuộc họp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) diễn ra sáng ngày 18/9 tại cơ quan Tổng cục Thuế.

Thực hiện Thông báo số 676/TB-BTC ngày 02/8/2023 của Bộ Tài chính về việc giao Tổng cục thuế chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan liên quan, địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các quy định pháp luật về hoàn thuế GTGT để sửa đổi, hướng dẫn trong trường hợp cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi, thủ tục nhanh, gọn cho doanh nghiệp, bảo đảm thời gian hoàn thuế GTGT nhanh nhất cho doanh nghiệp.

Theo đó, ngày 28/8, Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế thực hiện rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập về chính sách pháp luật liên quan tới công tác hoàn thuế GTGT tại Luật, Nghị định, Thông tư và đề xuất phương án xử lý để báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo kịp thời tháo gỡ khó khăn cho NNT; đồng thời phân định rõ trách nhiệm của NNT và trách nhiệm của cán bộ, công chức thuế trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên cơ sở tổng hợp các nội dung liên quan đến chính sách pháp luật liên quan tới công tác hoàn thuế GTGT được các đơn vị phản ánh. Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đề nghị Vụ Chính sách chủ trì tổng hợp đầy đủ ý kiến, đồng thời tham mưu việc sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan và phải cụ thể từng điều, khoản tại Luật, Nghị định, Thông tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và NNT