Thông báo miễn 02 môn học thạc sỹ cho Hội viên VACPA