Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Ngày 11/5/2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1931/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Dược phẩm An Gia Hưng về thủ tục đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ như sau:

Căn cứ Điều 10 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Dược phẩm An Gia Hưng thành lập 2015, tại thời điểm thành lập Công ty đã gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế quận Thanh Xuân) và được chấp thuận áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2015, 2016 thì đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội xem xét, trường hợp xác định năm 2016 Công ty có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, Công ty có nhu cầu tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2017 thì Cục Thuế hướng dẫn Công ty nộp Mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế quận Thanh Xuân) để đăng ký áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2017.

TCT