Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 187/CV-LNTH ngày 22/5/2017 của Công ty TNHH Lâm nghiệp Trầm Hương về hợp đồng khoán công việc trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân, Tổng cục Thuế có công văn số 5250/TCT-TNCN ngày 15/11/2017 trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn: “Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

… …”

Căn cứ Điểm e, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn các khoản thu nhập được miễn thuế: “Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.”

Căn cứ Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

… …”

Căn cứ các hướng dẫn trên, việc miễn thuế chỉ quy định miễn thuế TNCN đối với thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường chưa qua chế biến thành sản phẩm khác. Đối với các khoản hỗ trợ mang tính thường xuyên như bảo vệ rừng, chăm sóc rừng cần phân biệt trường hợp là tiền lương, tiền công phải chịu thuế TNCN nếu các Công ty lâm nghiệp chi trả khoản tiền này theo hình thức hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ./.

TCT