Tổng cục Thuế tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy

Tổng cục Thuế tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy

Chiều ngày 27/6, dưới sự chủ trì của Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành, tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thuế và lãnh đạo các đơn vị đã họp bàn trao đổi về công tác xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thuế.

Phát biểu chỉ đạo, Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, hiện nay, trong quá trình triển khai chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thuế đã có nhiều chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan được thay thế, sửa đổi, bổ sung và có tác động trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thuế.

Trước tình hình đó, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 3955/BTC-TCCB ngày 21/4/2023, Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đề nghị tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thuế cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế tập trung thảo luận về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế.

Sau hơn 5 năm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg, việc tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai nhiệm vụ là hết sức quan trọng và cần thiết để đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ m áy của Tổng cục Thuế vừa đáp ứng yêu cầu pháp lý và thực tiễn.

“Từ thực tiễn những thay đổi về cơ sở pháp lý, những tồn tại, khó khăn đã đặt ra sự cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg cho phù hợp với các quy định hiện hành”- Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Vụ Tổ chức cán bộ, tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thuế và các đơn vị đã tham gia nhiều ý kiến vào nội dung các dự thảo trình Bộ Tài chính, từ đó có căn cứ để Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế