VACPA phát động phong trào thi đua “Hội viên VACPA tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán”

VACPA phát động phong trào thi đua “Hội viên VACPA tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán”

Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Công văn số 330-2017/VACPA (ngày 04/7/2017) về việc phát động Hội viên VACPA tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán” (Công văn đính kèm):

1. Tên gọi phong trào thi đua: “Hội viên VACPA tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán”.

2. Thời gian thực hiện phong trào thi đua: Giai đoạn 2017 – 2020.

3. Ý nghĩa và mục đích của phong trào thi đua:

“Văn hóa doanh nghiệp-yếu tố cốt lõi quyết định sự thành bại của doanh nghiệp” là toàn bộ các giá trị văn hóa được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp đã trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp nhằm góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh.

Đặc biệt, đối với ngành kiểm toán độc lập là một dịch vụ có điều kiện, góp phần công khai minh bạch trung thực các thông tin kinh tế-tài chính, bảo vệ lợi ích những người sử dụng thông tin tài chính nên việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán là rất cần thiết và gắn liền với việc tuân thủ các nguyên tắc của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán.

Như vậy, phong trào thi đua “Hội viên VACPA tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán” không chỉ là đề cao nhận thức và tích cực hành động trên cơ sở nền tảng văn hóa của mỗi DNKiT giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững ngành kiểm toán nói chung, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước mà còn là cơ sở để sau khi tổng kết phong trào, VACPA sẽ trình các cấp cơ quan Nhà nước khen thưởng Hội viên VACPA (ví dụ: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua và đóng góp nhiều cho hoạt động nghề nghiệp…).

4. Nội dung chính của phong trào thi đua:

Một là, xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa doanh nghiệp. DNKiT luôn coi trọng và thúc đẩy phát triển toàn diện các tố chất tích cực của cán bộ, nhân viên, xây dựng niềm tin vào giá trị của doanh nghiệp, nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng và phát triển bền vững.

Hai là, luôn đề cao tính tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán xuất phát từ các yêu cầu cơ bản của nghề nghiệp, đó là: sự tín nhiệm, tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ và sự tin cậy.

Ba là, quan tâm đến an sinh, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Để biết rõ các thông tin và nội dung chi tiết của phong trào thi đua này, các Hội viên vui lòng xem công văn đính kèm và tích cực hưởng ứng phong trào bằng cách gửi đăng ký giao ước thi đua trước ngày 31/7/2017 tới Văn phòng VACPA.

Trích nguồn: VACPA