Author: VACPA Admin

Kính gửi: Quý hội viên và những người quan tâm! Triển khai thực hiện Quyết định số 345/2020/QĐ-BTC ngày 16/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam, Cục...

08 ngày Tổng ôn, Giảng viên sẽ hệ thống hóa những kiến thức trọng tâm của môn học, kinh nghiệm làm bài và giải đáp thắc mắc cho học viên, luyện tập đề thi với giảng viên và thực hành thi thử,… TK nộp tiền: Trung tâm...