Author: VACPA Admin

Cuối tháng 3/2020, ACCA thực hiện một nghiên cứu toàn cầu để nắm được mức độ ảnh hưởng với hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của các doanh nghiệp và tổ chức từ quan điểm của các Hội viên ACCA...