Author: VACPA Admin

Trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa Tổng cục Thuế và Chương trình Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của USAID (GIG) về hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng cục Thuế nghiên cứu, xây dựng Chương trình...