Author: VACPA Admin

Ngày 22/08, tại cơ quan Tổng cục Thuế,  Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng và ông Ron Slangen, Phó giám đốc quốc gia, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam đã thảo luận về dự án TA6909 (tuân thủ thuế tự nguyện) để chuẩn bị cho Hội thảo Khởi động dự án TA6909....

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế ban hành Chương trình hành động số 40-CTR/ĐU ngày 14/8/2023 trong đó đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm. Nâng...

Theo quy định, trình tự, thủ tục, thời hạn kiểm tra sau hoàn thuế thực hiện tương tự trình tự, thủ tục, thời hạn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế. Trong quá trình thực hiện Quy trình hoàn thuế đối với...